×

05 октомври 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" :: Второ съобщение ::

© 2010-2021 Всички права запазени
  webmаster  

История

Историческа справка за Съюза на учените - Варна


Клон Варна на Съюза на учените в България като инициатива на ентусиасти интелектуалци, преподаватели във Варненския университет с пръв председател доц. Марко Вълканов е основан на 24.11.1950 г.

Най-важният акцент в работата на съюза през 60-те години е откриването на Международния дом на учените в курорта “Св.св. Константин и Елена”. Домът се оказва мощен стимул за работата на Варненския клон, улеснява контактите му с представители на различни научни направления, с националния и с международен научен елит. От особено значение са провежданите от клона срещи с чужди специалисти, гостуващи или почиващи в дома.

През годините проявите на клона се разнообразяват и включват лекционна дейност, тържествени вечери и научни сесии за исторически събития с регионален акцент, изложби, курсове и семинари по актуални стопански въпроси.

През 1964 г. се извършва диференциране по научни направления и се оформят 5 секции. Разширява се кръгът от задачи, нараства членската маса, активизират се научните дружества - колективни членове, увеличава се броят на научните прояви въобще. С най-много инициативи са секциите “Медицина и стоматология”, “Икономическа”, “Корабостроене”. През 70-те години работата с младите учени става един от основните акценти в работата.

През 1984 г. Варненският клон вече наброява около 500 члена, разпределени в 12 секции, от тях техническата и икономическата са ориентирани към решаване на практически проблеми. Те отбелязват най-голям икономически ефект от внедрени разработки. Внедрителската дейност на клона е значителна: 200 договора за разработки от 1981 до 1984 г., като само в 1984 г. са сключени 90 договора. През втората половина на десетилетието внедрителската дейност е обект на широко обсъждане и изясняване; разработва се каталог на поръчките, обсъждат се актуални проблеми на трансфера на технологии (1987 г.). Някои от организираните по линия на клона разработки, например в химическото производство в Девня (1988 г.), са със значителен икономически ефект и заменят възли, внасяни с валута от Западна Европа, с произвеждани в страната.

През 80-те години в клона се обръща внимание на качеството на научните изследвания, създават се условия за изява на младите специалисти, правят се опити за прогнози за 10-15 годишен период. Обсъжда се в рамките на Клуб 2001 развитието на Варна и региона.

На 03.10.1991 г. Регионалният клон на Съюза на учените в България се регистрира като юридическо лице с наименование Съюз на учените - Варна, включващ 14 секции, 1700 члена, както и клубове на младите научни работници (с около 500 члена) и на пенсионираните ветерани.

В условията на прехода активността на варненци е насочена към решаване на регионални проблеми. Членове на клона влизат в изградените към областния управител научни съвети, а по инициатива и със съдействието на клона месец октомври се превръща в месец на науката с акцент проблемите на Черноморския регион.

Към настоящия момент Съюз на учените – Варна активно работи за формиране на стратегии за развитие на науката и образованието в региона; за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Съюзът включва 5 секции и около 200 члена.


Ръководство

Съюз на учените - Варна

Управителен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
Председател:
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Членове:
1
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
2
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Проф. Атанас Палазов Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
4
Проф. д-р инж. Розалина Димова Технически университет - Варна
5
Доц. д-р Антон Грозданов Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
6
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси - Варна
7
Доц. д-р Недко Димитров
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
8
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
9
Проф. д-р Румен Ненков, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Контролен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
1
Проф. д-р Маргарита Бъчварова - председател
Икономически университет - Варна
2
Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Д-р Йордан Бояджиев
Технически университет - Варна

Координатор на СУ – Варна
2019- Албена Вълчева
(2017-2019 докт. Полина Иванова)


Секции

Съюз на учените - Варна

Секции


по ред
Научно направление
Председател
e-mail
1
Технически науки
Доц. д-р инж. Любомир Камбуров, Технически университет - Варна
2
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Зорница Иванова Златарова - Ангелова, д.м.н., Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Социални и правни науки
Ас. Мария Петрова Петрова, ВСУ "Черноризец Храбър"
4
Морски науки и технологии
Капитан ІІ ранг доц. д-р Желязко Николов, ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
5
Океанология
Доц. д-р Траян Траянов, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
6
Икономически науки Доц. д-р Събка Пашова, Икономически университет - Варна

 


За контакти

Координатор: Албена Вълчева
Телефон: 052/978 665
E-mail: su-varna@abv.bg
Пощенски адрес:
   До: Албена Вълчева
   Съюз на учените - Варна
   УМБАЛ Света Марина ЕАД Варна
   бул. "Христо Смирненски" №1, ет. 6
   гр. Варна 9010


Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД