×

25 октомври 2019 г.: :: ПРОГРАМА Пленарна сесия ::. "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019"

×

20 юни 2019 г.: В периода 01.03.2019 – 15.04.2019 г. Съюзът на учените - Варна проведе за първи път конкурс за Награда за млади учени. За 2019 г. съревнованието се състоя в 2 научни направления: "Здравеопазване и спорт" и "Социални, стопански и правни науки". Участниците в конкурса са лица, с образователно-квалификационна степен "магистър", придобита преди не повече от 10 години, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 9 кандидати. След като разгледа постъпилите документи, Комисията допусна до участие в конкурсната процедура 7 кандидати. Въз основа на представените документи на кандидатите и предварително разработените критерии за оценка, членовете на Комисиите по секции направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисиите Управителният съвет на Съюзът на учените - Варна реши да присъди следните награди:

В направление "Социални, стопански и правни науки":
• доц. д-р Владимир Сашов Жечев – грамота и парична награда в размер на 1000 лева.В направление "Здравеопазване и спорт":
• гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, д.б. – грамота и парична награда в размер на 1000 лева;


• гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м. - грамота и поощрителна парична награда в размер на 500 лева.Тържественото награждаване се състоя по време на годишното Общо събрание на СУВ на 20 юни 2019 г. Основната цел на Наградите за млади учени е задържане и подкрепа на младите и способни учени, оставащи да работят и да се развиват в нашата страна.

© 2010-2019 Всички права запазени
  webmаster  

История

Историческа справка за Съюза на учените - Варна


Клон Варна на Съюза на учените в България като инициатива на ентусиасти интелектуалци, преподаватели във Варненския университет с пръв председател доц. Марко Вълканов е основан на 24.11.1950 г.

Най-важният акцент в работата на съюза през 60-те години е откриването на Международния дом на учените в курорта “Св.св. Константин и Елена”. Домът се оказва мощен стимул за работата на Варненския клон, улеснява контактите му с представители на различни научни направления, с националния и с международен научен елит. От особено значение са провежданите от клона срещи с чужди специалисти, гостуващи или почиващи в дома.

През годините проявите на клона се разнообразяват и включват лекционна дейност, тържествени вечери и научни сесии за исторически събития с регионален акцент, изложби, курсове и семинари по актуални стопански въпроси.

През 1964 г. се извършва диференциране по научни направления и се оформят 5 секции. Разширява се кръгът от задачи, нараства членската маса, активизират се научните дружества - колективни членове, увеличава се броят на научните прояви въобще. С най-много инициативи са секциите “Медицина и стоматология”, “Икономическа”, “Корабостроене”. През 70-те години работата с младите учени става един от основните акценти в работата.

През 1984 г. Варненският клон вече наброява около 500 члена, разпределени в 12 секции, от тях техническата и икономическата са ориентирани към решаване на практически проблеми. Те отбелязват най-голям икономически ефект от внедрени разработки. Внедрителската дейност на клона е значителна: 200 договора за разработки от 1981 до 1984 г., като само в 1984 г. са сключени 90 договора. През втората половина на десетилетието внедрителската дейност е обект на широко обсъждане и изясняване; разработва се каталог на поръчките, обсъждат се актуални проблеми на трансфера на технологии (1987 г.). Някои от организираните по линия на клона разработки, например в химическото производство в Девня (1988 г.), са със значителен икономически ефект и заменят възли, внасяни с валута от Западна Европа, с произвеждани в страната.

През 80-те години в клона се обръща внимание на качеството на научните изследвания, създават се условия за изява на младите специалисти, правят се опити за прогнози за 10-15 годишен период. Обсъжда се в рамките на Клуб 2001 развитието на Варна и региона.

На 03.10.1991 г. Регионалният клон на Съюза на учените в България се регистрира като юридическо лице с наименование Съюз на учените - Варна, включващ 14 секции, 1700 члена, както и клубове на младите научни работници (с около 500 члена) и на пенсионираните ветерани.

В условията на прехода активността на варненци е насочена към решаване на регионални проблеми. Членове на клона влизат в изградените към областния управител научни съвети, а по инициатива и със съдействието на клона месец октомври се превръща в месец на науката с акцент проблемите на Черноморския регион.

Към настоящия момент Съюз на учените – Варна активно работи за формиране на стратегии за развитие на науката и образованието в региона; за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Съюзът включва 5 секции и около 200 члена.


Ръководство

Съюз на учените - Варна

Управителен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
Председател:
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Членове:
1
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
2
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Проф. Атанас Палазов Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
4
Проф. д-р инж. Розалина Димова Технически университет - Варна
5
Доц. д-р Антон Грозданов Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
6
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси - Варна
7
Доц. д-р Недко Димитров
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
8
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
9
Проф. д-р Румен Ненков, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Контролен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
1
Проф. д-р Маргарита Бъчварова - председател
Икономически университет - Варна
2
Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Д-р Йордан Бояджиев
Технически университет - Варна

Координатор на СУ – Варна
докт. Полина Иванова


Секции

Съюз на учените - Варна

Секции


по ред
Научно направление
Председател
e-mail
1
Технически науки
Доц. д-р инж. Любомир Камбуров, Технически университет - Варна
2
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Зорница Иванова Златарова - Ангелова, д.м.н., Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Социални и правни науки
Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет - Варна
4
Морски науки и технологии
Капитан ІІ ранг доц. д-р Желязко Николов, ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
5
Океанология
Доц. д-р Траян Траянов, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
6
Икономически науки Проф. д-р Цвета Зафирова, Икономически университет - Варна

 


За контакти

Координатор: докт. Полина Иванова
Телефон: 052/978576
E-mail: su-varna@abv.bg
Пощенски адрес:
   гр. Варна 9000
   ул. "Васил Друмев" №73
   Съюз на учените - Варна

Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД