×

4 август 2020 г.: Управителният съвет на Съюза на учените – Варна свиква Общо събрание на 17 септември 2020 г. от 15:00 часа. Предвид сложната епидемична обстановка, тази година събранието ще се проведе виртуално. Допълнителни инструкции относно организацията по провеждане на виртуалната среща ще бъдат качени тук. Молим да следите за актуализации. :: Покана ::

×

24 юли 2020 г.: Уважаеми колеги, Управителният съвет на Съюза на учените - Варна Ви уведомява, че Месецът на науката 2020 ще се състои!

На заседание на управителния съвет на СУ-Варна, на 15 септември 2020 г., ще се реши окончателно дали конференциите ще се провеждат присъствено или виртуално, за което ще Ви уведомим своевременно. Моля да продължите научната си работа, за да бъдете готови с докладите в срок. Ще се постараем да осигурим минимален срок от 1 месец от публикуване на вторите съобщения за конференциите до самите конференции.

За Ваше улеснение качваме изискванията за оформление на докладите за първата конференция - Културното наследство на Варна и черноморския регион 2020. :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

© 2010-2020 Всички права запазени
  webmаster  

История

Историческа справка за Съюза на учените - Варна


Клон Варна на Съюза на учените в България като инициатива на ентусиасти интелектуалци, преподаватели във Варненския университет с пръв председател доц. Марко Вълканов е основан на 24.11.1950 г.

Най-важният акцент в работата на съюза през 60-те години е откриването на Международния дом на учените в курорта “Св.св. Константин и Елена”. Домът се оказва мощен стимул за работата на Варненския клон, улеснява контактите му с представители на различни научни направления, с националния и с международен научен елит. От особено значение са провежданите от клона срещи с чужди специалисти, гостуващи или почиващи в дома.

През годините проявите на клона се разнообразяват и включват лекционна дейност, тържествени вечери и научни сесии за исторически събития с регионален акцент, изложби, курсове и семинари по актуални стопански въпроси.

През 1964 г. се извършва диференциране по научни направления и се оформят 5 секции. Разширява се кръгът от задачи, нараства членската маса, активизират се научните дружества - колективни членове, увеличава се броят на научните прояви въобще. С най-много инициативи са секциите “Медицина и стоматология”, “Икономическа”, “Корабостроене”. През 70-те години работата с младите учени става един от основните акценти в работата.

През 1984 г. Варненският клон вече наброява около 500 члена, разпределени в 12 секции, от тях техническата и икономическата са ориентирани към решаване на практически проблеми. Те отбелязват най-голям икономически ефект от внедрени разработки. Внедрителската дейност на клона е значителна: 200 договора за разработки от 1981 до 1984 г., като само в 1984 г. са сключени 90 договора. През втората половина на десетилетието внедрителската дейност е обект на широко обсъждане и изясняване; разработва се каталог на поръчките, обсъждат се актуални проблеми на трансфера на технологии (1987 г.). Някои от организираните по линия на клона разработки, например в химическото производство в Девня (1988 г.), са със значителен икономически ефект и заменят възли, внасяни с валута от Западна Европа, с произвеждани в страната.

През 80-те години в клона се обръща внимание на качеството на научните изследвания, създават се условия за изява на младите специалисти, правят се опити за прогнози за 10-15 годишен период. Обсъжда се в рамките на Клуб 2001 развитието на Варна и региона.

На 03.10.1991 г. Регионалният клон на Съюза на учените в България се регистрира като юридическо лице с наименование Съюз на учените - Варна, включващ 14 секции, 1700 члена, както и клубове на младите научни работници (с около 500 члена) и на пенсионираните ветерани.

В условията на прехода активността на варненци е насочена към решаване на регионални проблеми. Членове на клона влизат в изградените към областния управител научни съвети, а по инициатива и със съдействието на клона месец октомври се превръща в месец на науката с акцент проблемите на Черноморския регион.

Към настоящия момент Съюз на учените – Варна активно работи за формиране на стратегии за развитие на науката и образованието в региона; за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Съюзът включва 5 секции и около 200 члена.


Ръководство

Съюз на учените - Варна

Управителен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
Председател:
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Членове:
1
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
2
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Проф. Атанас Палазов Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
4
Проф. д-р инж. Розалина Димова Технически университет - Варна
5
Доц. д-р Антон Грозданов Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
6
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси - Варна
7
Доц. д-р Недко Димитров
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
8
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
9
Проф. д-р Румен Ненков, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Контролен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
1
Проф. д-р Маргарита Бъчварова - председател
Икономически университет - Варна
2
Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Д-р Йордан Бояджиев
Технически университет - Варна

Координатор на СУ – Варна
2019- Албена Вълчева
(2017-2019 докт. Полина Иванова)


Секции

Съюз на учените - Варна

Секции


по ред
Научно направление
Председател
e-mail
1
Технически науки
Доц. д-р инж. Любомир Камбуров, Технически университет - Варна
2
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Зорница Иванова Златарова - Ангелова, д.м.н., Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Социални и правни науки
Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет - Варна
4
Морски науки и технологии
Капитан ІІ ранг доц. д-р Желязко Николов, ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
5
Океанология
Доц. д-р Траян Траянов, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
6
Икономически науки Проф. д-р Цвета Зафирова, Икономически университет - Варна

 


За контакти

Координатор: Албена Вълчева
Телефон: 052/978 665
E-mail: su-varna@abv.bg
Пощенски адрес:
   До: Албена Вълчева
   Съюз на учените - Варна
   УМБАЛ Света Марина ЕАД Варна
   бул. "Христо Смирненски" №1, ет. 6
   гр. Варна 9010


Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД