×

14 май 2019 г.: Управителният съвет на Съюза на учените – Варна свиква Общо събрание на 20.06.2019 г. от 15.00 часа в Първа аудитория на Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" 55 :: Покана ::

×

14 май 2019 г.: Информация за промоции 2019 на МДУ "Фредерик Жолио-Кюри", к.к. "Св. св. Константин и Елена" – Варна и обновения СПА център :: Информация :: Ценоразпис за балнеологични услуги :: Информация относно възможностите за почивка през предстоящото лято :: Формуляр на Заявка за изпращане по ел. поща (MS Word) ::

×

13 май 2019 г.: В периода 01.03.2019 – 15.04.2019 г. Съюзът на учените - Варна проведе за първи път конкурс за Награда за млади учени. За 2019 г. съревнованието се състоя в 2 научни направления: "Здравеопазване и спорт" и "Социални, стопански и правни науки". Участниците в конкурса са лица, с образователно-квалификационна степен "магистър", придобита преди не повече от 10 години, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 9 кандидати. След като разгледа постъпилите документи, Комисията допусна до участие в конкурсната процедура 7 кандидати. Въз основа на представените документи на кандидатите и предварително разработените критерии за оценка, членовете на Комисиите по секции направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисиите Управителният съвет на Съюзът на учените - Варна реши да присъди следните награди:

В направление "Социални, стопански и правни науки":
• доц. д-р Владимир Сашов Жечев – грамота и парична награда в размер на 1000 лева.

В направление "Здравеопазване и спорт":
• гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, д.б. – грамота и парична награда в размер на 1000 лева;
• гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м. - грамота и поощрителна парична награда в размер на 500 лева.

Тържественото награждаване ще се състои по време на годишното Общо събрание на СУВ на 20 юни 2019 г. Наградените млади учени ще бъдат представени на сайтовете на Съюза и на съответните институции, както и в средствата за масова информация. Основната цел на Наградите за млади учени е задържане и подкрепа на младите и способни учени, оставащи да работят и да се развиват в нашата страна.

×

07 май 2019 г.: Конкурс за високи научни постижения на Съюза на учените в България. Ако прецените, че Вашите научни постижения през последните три години (2016, 2017 и 2018 г.) могат да бъдат представени в конкурса, не се колебайте да предприемете предвидените в регламента стъпки. Обърнете внимание и на конкурса за докторските дисертации – ако Ваши докторанти са се представили на високо ниво, не пропускайте да ги насърчите и подпомогнете да кандидатстват. :: Афиш-обява :: Разяснения относно условията за кандидатстване ::

© 2010-2019 Всички права запазени
  webmаster  

История

Историческа справка за Съюза на учените - Варна


Клон Варна на Съюза на учените в България като инициатива на ентусиасти интелектуалци, преподаватели във Варненския университет с пръв председател доц. Марко Вълканов е основан на 24.11.1950 г.

Най-важният акцент в работата на съюза през 60-те години е откриването на Международния дом на учените в курорта “Св.св. Константин и Елена”. Домът се оказва мощен стимул за работата на Варненския клон, улеснява контактите му с представители на различни научни направления, с националния и с международен научен елит. От особено значение са провежданите от клона срещи с чужди специалисти, гостуващи или почиващи в дома.

През годините проявите на клона се разнообразяват и включват лекционна дейност, тържествени вечери и научни сесии за исторически събития с регионален акцент, изложби, курсове и семинари по актуални стопански въпроси.

През 1964 г. се извършва диференциране по научни направления и се оформят 5 секции. Разширява се кръгът от задачи, нараства членската маса, активизират се научните дружества - колективни членове, увеличава се броят на научните прояви въобще. С най-много инициативи са секциите “Медицина и стоматология”, “Икономическа”, “Корабостроене”. През 70-те години работата с младите учени става един от основните акценти в работата.

През 1984 г. Варненският клон вече наброява около 500 члена, разпределени в 12 секции, от тях техническата и икономическата са ориентирани към решаване на практически проблеми. Те отбелязват най-голям икономически ефект от внедрени разработки. Внедрителската дейност на клона е значителна: 200 договора за разработки от 1981 до 1984 г., като само в 1984 г. са сключени 90 договора. През втората половина на десетилетието внедрителската дейност е обект на широко обсъждане и изясняване; разработва се каталог на поръчките, обсъждат се актуални проблеми на трансфера на технологии (1987 г.). Някои от организираните по линия на клона разработки, например в химическото производство в Девня (1988 г.), са със значителен икономически ефект и заменят възли, внасяни с валута от Западна Европа, с произвеждани в страната.

През 80-те години в клона се обръща внимание на качеството на научните изследвания, създават се условия за изява на младите специалисти, правят се опити за прогнози за 10-15 годишен период. Обсъжда се в рамките на Клуб 2001 развитието на Варна и региона.

На 03.10.1991 г. Регионалният клон на Съюза на учените в България се регистрира като юридическо лице с наименование Съюз на учените - Варна, включващ 14 секции, 1700 члена, както и клубове на младите научни работници (с около 500 члена) и на пенсионираните ветерани.

В условията на прехода активността на варненци е насочена към решаване на регионални проблеми. Членове на клона влизат в изградените към областния управител научни съвети, а по инициатива и със съдействието на клона месец октомври се превръща в месец на науката с акцент проблемите на Черноморския регион.

Към настоящия момент Съюз на учените – Варна активно работи за формиране на стратегии за развитие на науката и образованието в региона; за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Съюзът включва 5 секции и около 200 члена.


Ръководство

Съюз на учените - Варна

Управителен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
Председател:
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Членове:
1
Проф. д-р Зоя Младенова Икономически университет - Варна
2
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
4
Проф. Атанас Палазов Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
5
Проф. д-р инж. Розалина Димова Технически университет - Варна
6
Доц. д-р Антон Грозданов Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
7
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси - Варна
8
Доц. д-р Недко Димитров
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
9
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
10
Проф. д-р Румен Ненков, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Контролен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
1
Проф. д-р Маргарита Бъчварова - председател
Икономически университет - Варна
2
Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Д-р Йордан Бояджиев
Технически университет - Варна

Координатор на СУ – Варна
докт. Полина Иванова


Секции

Съюз на учените - Варна

Секции


по ред
Научно направление
Председател
e-mail
1
Технически науки
Доц. д-р инж. Любомир Камбуров, Технически университет - Варна
2
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Зорница Иванова Златарова - Ангелова, д.м.н., Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
3
Социални и правни науки
Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет - Варна
4
Морски науки и технологии
Капитан ІІ ранг доц. д-р Желязко Николов, ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
5
Океанология
Доц. д-р Траян Траянов, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
6
Икономически науки Проф. д-р Цвета Зафирова, Икономически университет - Варна

 


За контакти

Координатор: докт. Полина Иванова
Телефон: 052/978576
E-mail: su-varna@abv.bg
Пощенски адрес:
   гр. Варна 9000
   ул. "Васил Друмев" №73
   Съюз на учените - Варна

Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД