Член на Управителния съвет
на Съюза на учените - Варна

ст.н.с.ІІст. Даниела Петрова Георгиева - Клисарова

 

ст.н.с.ІІст. Даниела Петрова Георгиева - Клисарова Дата и място на раждане : 14.06.1961г.; гр. Провадия, Варна, България

Семеен статус : омъжена

Адрес : Институт по Рибни Ресурси, Бул. Приморски 4, П.К.72, Варна-9000, България

Тел./Факс : 052 632066; 052 632065

Мобилен телефон : 0878463206

E-mail: danibelbg@yahoo.com

Настояща позиция :

ст.н.с.ІІст. - Секция „Хидробиология”

Ръководител Секция „Хидробиология”

Директор-ИРР-Варна

Академична степен:

2009 г. - Научно звание - ст.н.с.ІІст. шифър 02.22.11 „Екология и опазване на екосистемите”

 1995 г. - Доктор по биология - Институт по Океанология - Варна, БАН шифър 01.06.11 „ Хидробиология”

 

Образование :

Срок

Име на училише/Университет

Място/Държава

Специалност

1976/1979

ЕСПУ”Д. Благоев”

Провадия-България

 

1980/1982

Полувисш Медицински Институт

Варна-България

Клиничен лаборант

1984/1989

Пловдивски Университет „П.Хилендарски”

Пловдив-България

Биолог-Биотехнолог

1990/1993

Институт по Океанология-БАН

Секция „Екология”

Варна-България

Хидробиология Екология

 

Дипломна работа : “ Въвеждане в култура и изследване на синьо-зелени водорасли ( Cyanophyta ) ” – 1989 , Пловдивски Университет „П.Хилендарски”

Докторска тема : „Структура и разпределение на зоопланктона в Черно море пред българския бряг” - 1995

  Работа:

 

Срок Длъжност Име/място на работа
От 2009 Директор ИРР-Варна
2007 -2009 ВрИД Директор ИРР – Варна
2004 -2007 Зам. Директор

Институт по рибарство и Аквакултури-Варна

От 2002 Ръководител Секция Хидробиология ИРА -Варна
1995-1999 н.с. ІІст. ИРР-Варна
1999-2008 н.с.Іст ИРР-Варна
2009 Ст.н.с.ІІст. ИРР-Варна
1993-1999 Учител по Екология Общински Детски комплекс Варна
1990-1993 редовен аспирант ИО-БАН, Варна
1982-1984 Клиничен лаборант Окр.болница-Търговище
1979-1980 Учител по биология Спец. Училище-Провадия

Членство:

1995 – 2000 - Председател на Фондация „Детето и Природата”-доброволец

Член на Федерацията на Научните и Технически Съюзи в България-Варна

Член на СУ-Варна

Член на Управителния Съвет на СУ-Варна

Член на Ботаническото Дружество в България

Член на Европейската Фондация за екологично образование- FEEE

Член на Балканска Асоциация за околна среда - B.EN.A , Гърция

Председател на Контактен офис за Рибарство и Аквакултури към B.EN.A - Варна

Член на Междуведомствена група по биоразнообразие към МОСВ

Член на работна група за актуализиране на Националната програма за рибарството и аквакултурите 2007-2013 към МЗХ

Научно-изследователски интереси:

Таксономия и екология на фитопланктона и зоопланктона; биоразнообразие; сезонна и годишна динамика на планктона; „червени приливи” на фитопланктона, токсични видове, взаимоотношение фитопланктон/зоопланктон, макрофитобентос, морска екология, оценка на влияние на околната среда - антропогенни, климатични, дългогодишни промени; инвазивни видове фито- и зоопланктон; култивиране на микроводорасли

 Участие в минали и настоящи проекти:

 2010-2012 – проект „ Използване на морски биологични ресурси и продукти от тях като екологични добавки за храни на птици и преживни животни - МО М Н - Ръководител

2010-2012 – проект „ Изграждане на изследователска високотехнологична инфраструктура за комплексно изследване на Ч ерно море с Н аучно И зследователски К ораб ( НИК ) „ П роф. Вълканов” ”-МОМН- Участник

2009-2012 –проект „ Модернизация на Черноморската научна мрежа” Up - Grade Black Sea Scientific Network - Участник

2009-2010г. –проект „ Еввропейска тематична мрежа в областта на аквакултурите, рибарството и ресурсите от аквакултури” ( AQUA-TNET 2008-) - Участник

2009-2010- проект „Б езопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти - МО М Н- партньор на Медицински Университет „Проф.д-р П.Стоянов”-Варна – Ръководител за ИРР

2008-2010- проект “ Б иологични и популационни параметри на основните лятно - размножаващи се видове риби в зависимост от екологичните условия пред българския бряг на Ч ерно море” , ССА -Участник

2008- 200 9 - проект „Изследване на баластните води на кораби, пристигащи в Порт Варна за определяне наличието на инвазивни видове” – към ССА – Ръководител

2007-2008 - проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда” към АХУ, МТСП – Ръководител

2007-2008- BSEC Project-“Improvement of the scientific background for assuring sustainable development in the Black Sea coastal zone-pre-feasibility study” – Ръководител

2005-2007 - Проект МОН - билатерално сътрудничество – Участник

2002-2005 – EUROGEL - Участник

2001-2004 - DANUBS – Участник и Технически Ръководител;

1997-1999 - NATO “Science for Stability” - Участник

1995- 2007 - Динамика на хранителната база и промишлените рибни запаси” –Мониторингов проект към ССА - Ръководител

1991 - NATO – “ BLACK SEA ” - Участник

 Специализации:

  1. Обучение „Екологично образование” към FEEE , Манчестър, Великобритания
  2. Култивиране на морски фитопланктон, Севастопол, Украйна

Лектор в квалификационен курс „Професии, свързани с околната среда” за придобиване на квалификация “ ECOLOGY TECHNICIAN ” към B . EN . A Тренинг център по Рибарство и аквакултури –ИРР-Варна

Лектор в практика „Морска екология” на СУ „Климент Охридски”, специалност „Хидробиология” и „Екология”

 Интелектуална собственост

Автор на Патент за полезен модел „Уред за събиране на зоопланктонни проби”, Патент за полезен модел N 19 / 30.09.1996, Патентно ведомство

Автор на Патента за полезен модел „Уред за събиране на фитопланктонни проби” , Патент за полезен модел N 979 / 20.02 . 2008 , Патентно ведомство

Автор на софтуерен продукт PHYTOMAR

Съавтор в два патента за изобретение

Съавтор в „10 книги за Варна” ; „ Кратка Енциклопедия за Варна”

Автор на над 50 научни статии и разработки; над 60 цитирания от наши и чужди автори

Инициатор на Открит Ден на Аквариум Варна – 17.07.200 8 г.

 Експерт:

1.Експерт за Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - Удостоверение №1714/16.05.2007г.

2.Експерт по инвазивните видове - DAISIE

Атестиране -2006 г.

Оценка – Отличен

 Награда „Варна” – колектив на проект DANUBS

Компютърна грамотност - Word , Excel , Power Point , Adobe Photoshop

Езици: Руски, Френски, Английски