Член на Управителния съвет
на Съюза на учените - Варна

Доц. д-р. инж. Илия Петков Петришки

Илия ПетришкиРоден на 12 Февруари 1943 г.

През 1968 г. се дипломира като «Електроинженер със специалност Радиотехника» в Технически университет – Варна. В периода 1968 – 1969 е конструктор в Бюро «Слаботоково обзавеждане в НИПКТИК – Варна.. Чрез конкурс постъпва като асистент по „Телевизия” в катедра „Радиотехника” при ТУ – Варна през 1969 г. През 1969 – 1970 курс по „Английски език” в Института за чуждестранни студенти – София.

1978 г. – защитава научната степен доктор по научната специалност 02.07.25 ”Телевизионна и видеотехника”.

1983 г. – първа хабилитация - доцент по научната специалност 02.07.25 ”Телевизионна и видеотехника”.

В периода от 1974 до 1996 г. провежда специализации, обмен на опит и творчески командировки в Санкт Петерсбург – Русия; Университет в Роскилде – Дания; Технически университет – Бърно – Чехия; Национален технически университет – Атина – Гърция; Технически университети в Дрезден и Илменау – Германия; Европейска комисия – Брюксел – Белгия; Университет в Патра – Гърция.

Месторабота и заемана длъжност:

Технически университет – Варна, катедра „Радиотехника” – хоноруван доцент.  

Дейност към СУБ:

От 1979 г. – Член на СУБ;

От 1997 до 2003 , 2006 до 2009 и в момента – член на УС на СУ – клон Варна.

От 1997 до 2003 – член на Редакционния съвет на „Известия на Съюза на учените – Варна.

Обществена активност:

В периода от 1987 до 1990 г. – Зам. Декан по УВР на ФЕА на ТУ – Варна; от 1990 до 2003 с периоди на прекъсване – три мандата Декан на ФЕ при ТУ – Варна.

Член на Академичния съвет на ТУ - Варна от 1991 до 1995; от 1999 до 2007 г.

Член на Факултетния съвет на ФЕ при ТУ – Варна от 1987 до 2008 г.

Научни интереси:

Телевизионна и видеотехника, телевизионни измервания, видео комуникационна техника и системи, цифрови видео и аудио системи, мобилни и персонални радиокомуникации, радиовълнова екология, аудио-визуална техника и системи в педагогическата технология.

Научни награди:

Почетна награда – сребърна статуетка на Съюза на учените – Варна, 2003 г.

E-mail: ippetrishki@abv.bg