Член на Управителния съвет
на Съюза на учените – Варна

Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска

Светлана Лесидренска

Роденана 16 април 1960 г.

През 1985 г. завършва Икономически университет – Варна с магистърска степен по специалността «Стокознание» и по специалността «Педагогика».

2005г. – доктор по научната специалност 05.02.21 «Организация и управление на производството», дисертационен труд, изследващ условията за изграждането на контролинга в управлението на производствените предприятия.

2008 г. – доцент по научната специалност 05.02.21 «Организация и управление на производството» (Контролинг)

Месторабота и заемана длъжност:

Технически университет – Варна, ръководител катедра „Икономика и мениджмънт”

Дейност към СУБ:

От 1998 г. – Член на СУБ;

От 2002 – 2009 г. - Избрана за член на Контролния съвет на СУ – Варна – два мандата

От 2009 г. – Член на Управителния съвет на СУ – Варна.

Обществена активност:

От 2004 г. – Член на Управителния съвет на Асоциацията на контролерите в България

От 2006г. – и сега – Член на Управителния съвет на КНСБ на преподавателите от Техническия университет – Варна

От 2006 г. – и сега – Председател на Взаимоспомагателната каса на преподавателите от ТУ - Варна

Научни интереси:

Контролинг, Мениджмънт, Бизнес планиране и контрол, Регионално развитие

Научна продукция:

Над 60 публикации : статии и научни доклади у нас и в чужбина, учебници и учебни пособия, научни разработки с актове за внедряване в управленската практика на българските фирми в областта на: Контролинга, Стратегическото планиране; Регионалното развитие; Стимулирането и развитието на малкия и среден бизнес и др.

 E-mail:svetla06@gmail.com