Председател на Контролния съвет
на Съюза на учените - Варна

Професор, доктор по право Маргарита Стефанова Бъчварова

 

Маргарита БъчвароваРодена на 17 февруари 1963 г.

През 1985 г.- завършва Софийски Университет “Св.Свети Климент и Методий” София специалност право: магистър с пълно отличие .

1985-1986 година след едногодишен задължителен стаж и теоретико-практически изпит придобива квалификация “юрист”.

1986-1988 г. – младши съдия при Окръжен съд- гр Силистра.

1988 – постъпва като асистент след конкурс във ВИНС “Димитър Благоев “ Варна

2000 г. – придобива научна степен доктор по научната специалност 05.05.24 Стопанско /Търговско/ право. Тема на дисертационен труд “Членството в акционерното дружество”

2007 г. – доцент по научната специалност 05.05.08 “Гражданско и семейно право”

Месторабота и заемана длъжност:

Ръководител катедра “Правни науки”   Икономически университет - Варна

Дейност към СУБ:

От 1992 г. – Член на СУБ;

От 2005-2010 г. –Член на Управителния съвет на СУБ.

Обществена активност:

От 2005 - Член на Академичен съвет на ИУ Варна .

От 2005 г. - Член на Факултетен съвет при Икономически университет Варна

Научни интереси:

В областта на търговското право, данъчното право, гражданското право

E-mail: m.bachvarova@mail.bg