Председател на
Съюза на учените - Варна

Капитан I ранг професор д. в. н. Боян Медникаров

Боян Медникаров

Роден на 8 октомври 1961 г.

През 1984 г. завършва ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”, Варна с магистърска степен по специалността «Корабоводител за ВМС» като първенец на випуска.

1992 г. - магистърска степен по специалността «Организация и управление на оперативно-тактическите звена във ВМС» във Военноморската академия «Адмирал ”Кузнецов», Санкт-Петербург, Русия със златен медал.

1999 г. – доктор по научната специалност 05.12.01 ”Организация и управление на въоръжените сили”, дисертационен труд посветен на ефективността на ударните сили на ВМС.

2000 г. – доцент по научната специалност 05.12.01 ”Организация и управление на въоръжените сили”.

2006 г. - магистърска степен по специалността “Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” във Военна академия ”Г. С. Раковски” , София, първенец на випуска ;

2008 г. – доктор на военните науките по научната специалност 05.12.02 ”Военнополитически аспекти на сигурността”, дисертационен труд по проблемите на изграждането и развитието на системата за защита на морския суверенитет на Република България.

2009 г. – професор по научната специалност 05.12.02 ”Военнополитически аспекти на сигурността”.

Месторабота и заемана длъжност:

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна, Началник на ВВМУ.

Дейност към СУБ:

От 1999 г. – Член на СУБ;

От 2009 г. – Председател на СУ- клон Варна;

От 2009 г. – Член на Управителния съвет на СУБ.

Обществена активност:

От 2001 г. – Председател на Редакционната колегия на ” Научни трудове ” на ВВМУ .

От 2002 г. - Член на Редакционната колегия на списание ”Морска мисъл.”

От 2005 г. - Член на Научния съвет на Института по морско право и логистика към Варненския свободен университет.

2005 г. – 2008 г. - Член на Специализирания научен съвет по военните науки.

От 2007 г. - Член на AFCEA - Варна.

От 2008 г. - Член на Научния съвет на Института по хидро- и аеродинамика на БАН.

От 2008 г. – Член на Редакционната колегия на ”Journal of Marine Technology and Environment”, Морски университет, Констанца, Румъния.

2008 г. – 2009 г. - Заместник председател на Специализирания научен съвет по военните науки.

От 2009 г. – Член на Президиума на Висшата атестационна комисия.

От 2009 г. – Член на Редакционната колегия на ” Maritime Transport & Navigation J o urnal ”, Морски университет, Констанца, Румъния.

Научни интереси:

Национална сигурност; морска сигурност и безопасност; сложни социални системи; изследване на военноморските операции; развитие и изграждане на силите; моделиране.

Научни публикации

Научни награди:

Носител на награда „Варна” за наука за 2008 г. в областта на Обществените науки. Член на колектив - носител на награда „Варна” за наука за 2009 г. в областта на Техническите науки.

E-mail: bobmednikarov@abv.bg