д-р Виолета Йотова

Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.

Проф, Кат. по педиатрия и медицинска генетика, Мед. университет – Варна

Клиника по детска ендокринология, диабет, гастроентерология и хранене

 

Родена : 30.08.1963 год. в гр. Варна

Средно образование : I Езикова гимназия с преподаване на английски език, Варна,

1982 год., с пълен отличен и златен медал

Медицина : 1982-1988 год., Висш медицински институт, Варна; златен медал за

отличен успех; отличник на випуск 1988 год.

Работа: 1988-91 год. – ОРБ, Бургас (участъков педиатър, училищен лекар)

От 1991 год. – МУ, Варна, асистент

От 1996 год. – старши асистент

От 2000 год. – главен асистент

От 2007 год. - доцент

Дисертация за научно-образователна степен «Доктор»:

“Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши София, 2002 г од .

Специалности: Детски болести – 01. I .1996 год.

Детска ендокринология и обмяна на веществата – 09. XII .1999 г од .

Специализации в чужбина :

Диабет в детска възраст – май-юли, 1993 год., Ротердам,

Холандия, при Проф. G . J . Bruining и Проф. S . L . S . Drop

Детска ендокринология – април – юни, 1998 год. Единбург, Великобритания, при Проф. Christopher Kelnar (след спечелен конкурс на ESPE ( The European Society of Pediatric Endocrinology )

Следдипломни курсове у нас и в чужбина:

1994 год., София – курс по детски диабет, организиран от ISPAD ( The International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes )

1994 год., Маастрихт, Холандия – ESPE лятно училище

1995 г од ., Верона, Италия – ку рс по детски диабет ( ISPAD )

1995 г од ., Единбург, Великобритания - ESPE лятно училище

1997 год., София - спешни състояния в детската ендокринология

1997 г од., Варна – съвременна епидемиология, по Tempus Jep

1998 год., Бистрица - ESPE зимно училище

2000 год., Варна – EFES ( European Federation of Endocrine Societies ) курс по обща ендокринология

2002 год., София – разстройства в половата диференциация

2005 г од . , Добогок, Унгария – ESPE Зимно училище, лектор

200 6 г од . , Варна, България – ESPE Зимно училище, домакин и лектор

Членство в наши и международни професионални организации:

От 2004 год. – Член на Комитета за следдипломно обучение ( ETAC ) към ESPE .

От 2008 год. – един от тримата членове на Комитета за клинична специализация ( CFC ) към ESPE .

От 2010 год. – член-основател (един от 40-те в света) на Глобалната Инициатива по Детска Ендокринология и Диабетология ( GPED ) – съвместна инициатива на всички ендокринологични д-ва в света за развитие на специалността в страните с нисък доход

Публикации: Над 175 публикации и съобщения в конгреси; 1 участие в Редакторския борд на Портала за електронно обучение на ESPE ; 1 участие в монография и 1 ръководство за деца с диабет; 13 публикации в чужбина ( N Engl J Med , Journal Ped Endocrinol Metab , J Invest Med , Pediatric Diabetes , Curr Opin Clin Nutr Metab Care , Lancet , Diabetes Care , Diabetologia , Arch Dis Child ; резюмета: Diabetologia , Hormone Research , Diabetes Research and Clinical Practice , Hormone Metab Research и др.); 51 публикации в списания у нас (Педиатрия, Ендокринология, Социална медицина, Ултразвук, Хигиена и здравеопазване, Българска кардиология, Онкологус, Мед. преглед и др.) и 6 в сборници в пълен текст.

Рецензент за J Pediatrics , Pediatric Diabetes , Int J Pediatr Obesity и др.

Oт 02. 2010 г . - Председател на секция „Медицина”към Съюза на учените във Варна

Участия като гост-лектор: 2005 год . – ESPE Winter School , Добогок, Унгария, 2006 год., ESPE Winter School , Варна, 2006 год., VI Pan - Hellenic Congress of Obesity , Солун; Х. 2007 год, Рим. – Приложение на растежен хормон в постсоциалистическите страни от Централна и Източна Европа, ; VII - VIII . 2008 год. – Лектор в Пан-Африканската програма по детска ендокринология, Найроби, Кения; IX.2009 год. – Лектор на ежегодния конгрес на ISPAD , Ljubljana , Slovenia ; IX.2009 год. – Гост-лектор в Детската болница във Филаделфия (CHOP, www.chop.edu ).

Участия в конгреси у нас и в чужбина: Представяне над 50 съобщения в чужбина, от които над 40 отпечатани в списания в резюме и лично представени 36 36 съобщения. ; 3 2 конгреса у нас, с ъс 2 3 у стни съобщения.

Клинична и експериментална дейност: Участие в големите международни проекти EURODIAB и DiaMond ; финансирани научни проекти от фонд “Наука”; участие в клинични изпитвания на медикаменти в детска възраст; Ръководител на проект, финансиран от ESPE Research Fellowship Program за 100,000 ДК, за 2008 год. на тема “Генетични полиморфизми и възпаление в етиологията и възникването на метаболитния синдром в предпубертетна възраст”. От 01.10. 2008 год. - член на екипа на InForm, европейски финансиран проект по детско затлъстяване. Основен изследовател по проекта ToyBox по VIIРамкова програма EС, касаещ детско затлъстяване.

Участие в обществена дейност: Дружество с/у диабета у децата «Бъдеще»; Национална асоциация на децата с диабет; Член на Управителния съвет на Българо-швейцарската «Фондация за лечение на деца с хронични увреждания»

Езици: Английски и руски – отлично писмено и говоримо

Компютърна грамотност: Windows , Word , SPSS , PowerPoint ). Свободно – Internet

Семейно положение: Омъжена (1985 год.), с дъщеря (1988 год.) и син (1998 год.).

30.08.2010 г..

Варна