Членство в Съюза на учените - Варна

Възможности за членовете на Съюза на учените - Варна:

- Престиж от включването в авторитетна научна организация;

- Възможност за научни контакти със специалисти от различни области на науката в страната и чужбина и участие в научни прояви, организирани от Съюза и сродни регионални и национални организации;

- Квалифицирано обсъждане на научни проблеми, проблеми на науката и образованието, закони и др. нормативни актове с подходяща аудитория заитересовани учени, преподаватели, представители на властта, бизнеса и неправителствени организации;

- Възможност за участие в конкурси за награди за научни постижения и приноси в регионален и национален мащаб;

- Възможност за финансова и методическа помощ при организаране на научни прояви на Съюза и неговите звена;

- Възможност за публикуване на статии и научни материали в сп. „Известия” – печатния орган на Съюза на учените – Варна;

- Възможност за получаване на информация за актуални конкурси, прояви, финансиращи програми, партньорства и т.н.;

- Ползване на базата на МДУ „Фредерик и Жолио Кюри” в к.к. „Св.св. Константин и Елена” на преференциални цени;

- Членството в Съюза на учените – Варна е асоциирано с членство в Съюза на учените в България.

 Приемане на членове в Съюза на учените - Варна:

- Член на Съюза на учените - Варна може да бъде всеки дееспособен български гражданин или чужденец, който има научна степен и/или научно звание, или притежава висше образование и извършва научноизследователска и/или преподавателска дейност;

- Приемането на членове става с писмено заявление до ръководството на секцията на съюза, в която желае да членува, с приложени документи, съгласно текста в заявлението и регистрационна карта.

Процедурата по прием на членове е регламентирана в Раздел II на Устава на Съюза.