МАНДАТНА ПРОГРАМА

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – КЛОН ВАРНА

2010 – 2013 ГОДИНА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

І. Съюзът на учените – Варна да се превърне във водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката, на научните изследвания, като основна сила за общественото и икономическо развитие на Варненския регион.

ІІ. СУ - Варна да бъде фактор, подпомагащ европейската интеграция в сферата на науката и висшето образование и адаптиране на условията в образователните и изследователските институции във Варненския регион към тези в страните от Европейския съюз. Да работи за генериране на необходимите промени в областите на: законодателството; научната информация и комуникации; на социалния статус и престижа на учените и преподавателите. Основен приоритет в тази сфера да бъде привличането и задържане на младите учени в страната.

ІІІ. СУ - Варна да се превърне в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от БАН, ССА, ВУ и университети, научни организации и други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми.

ІV. СУ - Варна да се превърне в модел на неправителствена и непартийна обществена организация, вписваща се в гражданското общество при отстояване правата на учените и научно-преподавателските кадри.

V. СУ - Варна да се превърне в действена организация в помощ на своите членове, подпомагаща тяхната научна дейност, социалната им адаптация и организационните им изяви.

А. Задачи, свързани с решаването на проблеми на науката и висшето образование, на научните изследвания, иновациите и технологиите в стопанския живот на Варненския регионпри условията на европейска интеграция

1. Организиране на регионални и национални форуми, срещи, дискусии относно държавната политика по отношение на науката и висшето образование, на научните изследвания, иновациите и технологиите.

2. Създаване на система за контакти със съюзните членове по проекти на нормативни актове с цел извеждане на обща за организацията позиция или становище.

3. Публично изразяване на становища (меморандуми, позиции, декларации) по проблемите на науката и висшето образование в регионален и национален мащаб.

4. Стимулиране на научните изяви, присъствието, отношението и участието на СУ - Варна, секциите или индивидуални негови членове при решаване на регионални и отраслови научни проблеми.

5. Подпомагане и стимулиране на традиционни за СУ - Варна и за неговите секции научни прояви, подчертаващи ползата и възможностите за намеса на учените и науката в стопанския и обществения живот.

6. Участие в работата на националния Дискусионен форум за поставяне на актуални за научната общност въпроси и подготовка на предложения до държавни, икономически и други структури.

7. Съдействие за съгласуване на законодателството по отношение на дейността на докторантите с цел защита на техните трудови и социални права и за поощряване работата на младите учени.

8. Популяризиране чрез сайта на СУ - Варна, чрез научни прояви и медийни изяви на актуалните научни постижения на съюзни членове, на български учени и организации, както и обществена гласност на възможностите или препятствията за тяхната реализация в страната.

9. Популяризиране на международни и европейски научни програми, проекти и други инициативи сред структурите на СУ - Варна и индивидуалните членове, както и съдействие за тяхното включване.

10. Поддържане на постоянни контакти и колаборация с органите на местната власт, с ръководствата на университетите и институтите на БАН и ССА, стопански организации и фирми по проблеми на политиката и законотворчеството спрямо висшето образование, науката, европейската интеграция и бизнеса.

11. Разработка и реализиране на програма за подобряване на социалния статус на учените и престижността на научната кариера в нашата страна, за защита на интелектуалната им собственост.

 Б. Задачи за развитие, укрепване и утвърждаване авторитета на СУ – Варна като територия на единение и на отстояване на правата на учените и научно-преподавателските кадри в национален и регионален мащаб

1. Активизиране дейността за привличане на членове в СУ чрез: популяризиране на дейността на съюза; целеви подбор и покана към учени, изследователи, преподаватели, практици; привличане на лоби в академичните управленски среди; реализиране на допълнителни програми спрямо млади учени и членове, излезли от активна изследователска и преподавателска дейност; провеждане на качествени научни и публични прояви.

2. Стимулиране на процедури за привличане на чуждестранни учени като членове на СУ - Варна.

3. Активизиране на участието в дейността и изявите на младите учени към СУ – Варна.

4. Осъвременяване на информационния масив и картотеката на СУ - Варна с актуализиране на състава в секциите.

5. Активизиране на дейността по социално подпомагане на съюзни членове и за съдействие при провеждане на лятна почивка и балнеолечение в МДУ.

6. Разширяване на обхвата на участниците и отстояването на високо ниво и авторитет на различните конкурси в СУ – Варна.

7. Извеждане на дейността по проблемите на етиката и морала сред научните и научно-преподавателски среди като възлов проблем в рамките на мандата.

8. Създаване и развитие на Интернет сайт на СУ – Варна за реклама и популяризиране дейността на клона и неговите структури, за активна съюзна комуникация и широка информация на научната общност.

9. Утвърждаване на сп. „Известия” като авторитетно научно издание по проблемите на науката и висшето образование и разпространение на списанието до всички съюзни структури.

10. Привличане на медиен партньор на СУ – Варна и подържане на активни контакти с национални и регионални медии за популяризиране на постиженията и изследванията на учени от региона, на науката и изследователския труд, както и на отделни изявени научни дейци.

11. Развитие на международни контакти на СУ – Варна с национални структури, както и със структури на ЕС и със сродни организации от други страни.

12. Решаване на проблема с офиса на СУ – Варна.

13. Прилагане на екипен принцип за управление на СУ – Варна.