1На 31 октомври 2014 г. в навечерието на деня на народните будители в гр. Варна се проведе научната конференция „Науката в служба на обществото - 2014”. Форумът беше заключителен в рамките на инициативата "Месец на науката" и беше организиран от Съюза на учените – Варна и Община Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьоф Нансен” и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. - зам.-председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна откри конференцията във втора аудитория на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”. Официален гост на форума бе г-н Димитър Чутурков – зам.-областен управител на област с административен център Варна.

Проф. Йотова връчи награди, от името на Съюза, на изявени негови членове, както следва: със званието „Почетен член” на Съюза на учените – Варна беше удостоен доц. д-р Траян Траянов – председател на секция „Океанология”; с „Почетен знак” на Съюза на учените – Варна беше наградена проф. д.пс.н. Галя Герчева – ректор на Варненски свободен университет; златна съюзна значка получи проф. Зоя Младенова от Икономически университет – Варна; доц. Масис Хаджолян беше удостовен с юбилейна грамота от Съюза на учените в България.

В пленарната сесия на конференцията бяха включени два доклада, представени от: Отец Дончо Александров - Варненска и Великопреславска митрополия –„Значението на духовността за съвременното общество”; проф. д.т.н. Кирил Тенекеджиев и доц. д-р Наталия Николова – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - „Взаимодействие между университети и общини в проекта "Univercities" на програма "Urbact"”.

След дискусия по тематиката на пленарните доклади конференцията продължи със заседания по секции: „ Медицина и дентална медицина”, „Икономика”, „ Технически науки”, „ Социални, стопански и правни науки”, „ Морски науки и технологии” и „Океанология” с общо над 100 доклада.
СНИМКИ