На 18.06.201 5 г. във втора аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” се проведе Общо събрание на Съюза на учените – Варна.

Форумът премина при отлична организация, делово и конструктивно. Бяха представени, обсъдени и приети:

- отчетите за дейността на Съюза и на Контролния съвет за 201 4 г.;

- бюджетът за 201 5 г.;

- размерът на членския внос за 2015 г.;

- предложенията на Управителния съвет за връчване на награди на Съюза на учените – Варна.

Председателят на Управителния съвет на сдружението - проф. Боян Медникаров връчи статуетка на проф. Анелия Клисарова и почетен знак на Съюза на проф. Галя Герчева.
СНИМКИ