На 11 май 2010 год. е подписано рамково споразумение между СУ-Варна и Община Варна. Страните по споразумението изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейности за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Партньорството и сътрудничеството между страните се изразява в съвместно участие в конференции, научни проекти, проекти на Европейския съюз и пр. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено между страните за всеки отделен случай. Споразумението беше подписано от проф. Медникаров - председател на УС на СУ-Варна и г-н Кирил Йорданов – кмет на Община Варна.

С подписаното споразумение Община Варна се задължава да съдейства при формиране на стратегията за развитие на науката в региона. В рамките на своите възможности да подпомага дейността на Съюза и да защитава интересите на учените в гр. Варна. Да подкрепя инициативи за укрепване на престижа на научната общност и разгръщане на свободното научно творчество. Съюзът на учените - Варна се задължава да подпомага Община Варна за научно осигуряване на вземането на управленски решения по актуални проблеми на оперативното ръководство, устройството и развитието на Община Варна.

1
2
3
4
5
6