От 16.09. до 18.09.2010г. бе проведена Първа международна научно – практическа конференция „Икономика и мениджмънт’2010” на тема „Бизнесът и публичиният сектор в икономическа криза – проблеми и перспективи” в резултат на успешното сътрудничество между катедра „Икономика и мениджмънт” – ТУ – Варна, Община Варна и Съюз на учените – клон Варна.

Изборът на темата на конференцията бе продиктуван от обективната необходимост науката да изследва и анализира причините, проявленията и последиците от световната криза и на тази база да предложи адекватния икономически и управленски инструментариум, приложението на който да подпомогне бизнеса и публичния сектор в усилията им да излязат успешно от нея.

Откриването и пленарното заседание на конференцията бе проведено в Пленарна зала на Община Варна на 16.09.2010г.

Официални гости на пленарното заседание бяха :

Доц. д-р Борислав Борисов – зам. кмет на община Варна и съпредседател на организационния комитет на конференцията;

Доц.д-р инж. Овид Фархи – Ректор на Технически университет – Варна;

Проф.д.в.н. Боян Медникаров – председател на СУ – Варна

Проф.д.ик.н. Сергей Фалко – ръководител катедра „Икононика и организация на производството”, МГТУ „Н. Бауман”, Москва, Русия;

Проф.д.ик.н. Йосиф Илиев – ръководител катедра „Индустриален бизнес”, УНСС – София

Проф.д-р Младен Велев – ръководител катедра „Икономика индустриален инженеринг и мениджмънт”, ТУ – София и председател на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията в България.

От името на Организационния комитет доц. д-р Светлана Лесидренска, ръководител на катедра „Икономика и мениджмънт” при ТУ – Варна откри конференцията и даде думата за поздравления последователно на доц. д-р Б. Борисов – зам. кмет на Община Варна, проф. д.в.н. Б. Медникаров – Председател на СУБ – клон Варна, доц. д-р инж. Ов. Фархи – ректор на ТУ – Варна.

След откриването пленарни доклади по проблемите на икономическата криза изнесоха: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, проф. д.ик.н. Сергей Фалко, проф. д-р Младен Велев и доц. д-р Борислав Борисов.

Секционните заседания на конференцията бяха проведени през следващите два дена в конферентните зали на хотел „Лилия” – к.к-с Златни пясъци.

До участие в заседанията бяха допуснати 95 доклада, обособени в 4 научни направления: Мениджмънт, Икономика, администрация и регионално развитие, Моделиране и симулации и Правни, социални и екологични проблеми на мениджмънта.

Общият брой на участниците в конференция бе 100, от които 18 от Русия, 4 от Германия, 3 от Украйна, 1 от Финландия и 74 от България. Същите са представители на 20 университета между които – МГТУ „Н. Бауман”, Москва; МГУПИ, Москва; Университет Рощок, Германия; Сумски държавен университет, Украйна; Национален университет по водно стопанство и природоползване, Украйна; УНСС – София, СА „Д. Ценов” – Свищов, ИУ – Варна, ТУ – София, ТУ – Габрово, РУ „А. Кънчев”, ТУ – Варна, МГУ- София, НБУ - София, ВСУ – Варна, МУ – Варна и др. С научни доклади се включиха и учени от Руската академия на науките в Москва, както и представители на бизнеса и публичния сектор, между които заместник кмета на град Москва д.ю.н.Сергей Байдаков, зам. кмета по финансите на община Варна – доц. д-р Б. Борисов, експерти в Националното сдружение на общините в република България, представители на престижни компании и институции у нас и в чужбина.

В продължение на два дена всички те дискутираха по проблемите на бизнеса и публичния сектор в икономическа криза, споделяха опита на техните страни в тази насока и предлагаха своите решения.

СНИМКИРезултатите от проведената конференция потвърдиха очакванията, че същата ще се превърне в авторитетен научен форум, на който науката и практиката вървят ръка за ръка и взаимно се допълват и интегрират.