На 22.04.2010 г. от 17:00 във Втора аудитория на Медицински университет - гр. Варна, се проведе Общо събрание на Съюз на учените - Варна. Събранието бе обявено в Държавен вестник, бр.8/2010 год., стр. 126. То бе обявено за 16:00 ч. на същия ден, но поради липса на кворум в 16:00 ч., бе изчакано един час и започна в 17:00 ч. На събранието, от 185 члена към датата на събранието, в 17:00 присъстваха 48 члена(съгласно списъци на секциите: Медицина – 20, Морски науки – 7, Технически науки – 7, Правни науки – 3, Океанология – 11) и съгласно чл. 26 от Устава на Съюза, започна легитимно своята работа.

Събранието бе ръководено от доц. д-р Радослав Радев, премина делово, при много добра организация и постигна целите си:

- Бяха обсъдени и приети промени в устава на Съюза на учените-Варна;

- Приета беше Мандатна програма на Съюза на учените - Варна за периода 2010-2013 година, предложена от председателя на Управителния съвет на Съюза;

- Беше определен размера на членския внос за 2011 год.

- В тържествена обстановка бяха връчени дипломи и членски карти на новоприети членове на Съюза и на членовете на Управителния съвет.

Снимки от събранието