МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2010

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

  

СБЛИЖАВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

НА СЪВРЕМЕННАТА

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

29.10.2010 год.

гр. Варна

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

проф. д. в. н. кап. І р. Боян Медникаров

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:

проф. д.м.н. Росен Маджов

ЧЛЕНОВЕ :

доц. д-р Христо Бозов

проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н.

кап. І ранг инж. Димитър Ангелов

проф. д.и.н. Анна Недялкова

доц. д-р Овид Фархи

доц. д-р Костадин Йосифов

доц. д-р Даниела Петрова

доц. д-р Атанас Палазов

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:

гл.ас. д-р Недко Димитров

 

ПРОГРАМА

Пленарна сесия

( Втора аудитория на Медицински университет “ проф. д-р Параскев Стоянов”

гр. Варна, ул. Марин Дринов № 55)

 

09.00 - 10.00 – Регистрация

10.00 – 10.15 - Откриванена научната конференция

проф. д. в. н. Боян Медникаров – председател на Съюз на учените-Варна

10.15 – 10.30 – Връчване на награди на СУ-Варна

Пленарни доклади :

10.30 – 11.00 проф. д.н. Иван Маразов - Институт за изкуствознание при БАН

„Траки и културата на древния свят”

11.00 – 11.30 чл.- кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов – Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”

"Сближаване, конфликти и трансформация на културите в условията на глобализация".

11.30 – 12.00 проф. д-р Росица Йорданова – Варненски свободен университет „Черноризец храбър”

„ЮНЕСКО като субект на глобалната културна политика”

 

Заседания по секции

(13.30 – 17.00)

„ Медицина и дентална медицина ”:

място: Заседателна зала на МУ - Варна

модератор: доц. д-р Златислав Стоянов

(zsd @mu-varna.bg)

Социални , стопански и правни науки ”:

място: учебна зала на ВСУ

модератор: гл.ас. д-р Антон Грозданов

( akgr@abv.bg) 

Технически науки ”:

място: зала 216М на ТУ – Варна

модератор: доц. д-р Илия Петришки ( ippetrishki@abv.bg )

Морскинауки и технологии

място:Планетариум на ВВМУ

модератор: доц. д-р Николай Великов ( velikovn@yahoo.com)

Океанология”:

място: учебна зала в Институт по рибни ресурси

модератор: доц. д-р Траян Траянов ( ttrayanov@mail.bg) 

 

16.40 – 16.50 – Представяне по секции обобщаващо резюме от работата на научната конференция

16.50 – 17.00 – Закриване на научната конференция