На 25 октомври 2013 г. в гр. Варна се проведе научната конференция „ Науката в служба на обществото”. Форумът беше заключителен в рамките на инициативата "Месец на науката - Варна 2013" и беше организиран от Съюза на учените – Варна и Община Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьов Нансен” и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. - Зам.-председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна откри конференцията във втора аудитория на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”. В залата присъстваха официалните гости на форума - г-н Мерткан Ибрямов – Зам.-областен управител на област с административен център Варна и г-жа Анула Рашкова – общински съветник, член на постоянната комисия „Наука и образование”, както и учени, общественици и преподаватели от университети в града и страната.

След приветствията на официалните гости и представянето на поздравителен адрес от ректора на университета – домакин, бяха връчени награди, от името на Съюза, на изявени негови членове, както и на една институция: със статуетка на Съюза на учените – Варна беше удостоена проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н.; със званието „Почетен член” на Съюза на учените – Варна беше удостоена проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Президент на Варненски свободен университет; Почетен диплом беше връчен на Института по океанология, във връзка с неговата 40-годишнина; и с „Почетен знак” на Съюза на учените – Варна беше награден доц. д-р Илия Петришки от Технически университет – Варна.

В пленарната сесия на конференцията бяха включени три доклада, представени от: проф. д.ф.н. Борис Чендов – " Логиката на научното познание като интердисциплинарна област ” ; проф. д-р Зоя Младенова - "Политиката към преките чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови проблеми"; доц. д-р Христо Крачунов – „Проблеми на устойчивото развитие на индустриалните зони като територии с потенциални екологични рискове”.

След дискусия по тематиката на пленарните доклади конференцията продължи със заседания по секции: „ Медицина и дентална медицина”, „Икономика”, „ Технически науки”, „ Социални, стопански и правни науки”, „ Морски науки и технологии” и „Океанология” с общо над 90 доклада.
СНИМКИ