На 06.06.2013 г. във втора аудитория на Медицински университет – Варна се проведе Отчетно-изборното събрание на Съюза на учените – Варна.

Съгласно предварително обявения дневен ред бяха представени отчет за дейността на Съюза на учените - Варна за периода 2009 г. – 2013 г. и отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2009 г. – 2013 г.

Беше проведен избор на Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет на Съюза на учените – Варна, съгласно чл. 24 (1), чл. 29 и чл. 37 от Устава.

Новоизбраното ръководството на Съюза на учените – Варна е в състав както следва:

Управителен съвет

1. Проф. д.н. Боян Медникаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Председател на Управителния съвет

2. Проф. д-р Зоя Младенова – Икономически университет - Варна

3. Проф. д-р Павел Павлов – Варненски свободен университет

4. Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. – Медицински университет - Варна

5. Доц. д-р Иван Иванов – Технически университет - Варна

6. Проф. д.н. Веселин Пейчев – Институт по рибни ресурси

7. Проф. д-р Евгени Миланов – Център по хидро-и аеродинамика към ИМСТ към БАН

8. Проф. д-р Атанас Палазов – Институт по океанология

9. Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. – Медицински университет - Варна

10. Доц. д-р Антон Грозданов - Варненски свободен университет - Варна

11. Доц. д-р Светлана Лесидренска – Технически университет – Варна

 

Контролен съвет

1. Доц. д-р Валентин Игнатов - Медицински университет – Варна - Председател на Контролния съвет

2. Доц. д-р Маргарита Бъчварова - Икономически университет - Варна

3. Д-р Йордан Бояджиев – Технически университет - Варна

Отчетно-изборното събрание завърши с връчване на документите за членство на новприети членове на Съюза.

МАНДАТНА ПРОГРАМА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – КЛОН ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2017 ГОДИНА

Снимки