На 16.06.201 6 г. в трета аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” се проведе Общо събрание на Съюза на учените – Варна.

Форумът премина делово и конструктивно. Бяха представени, обсъдени и приети:

- отчетите за дейността на Съюза и на Контролния съвет за 2015 г.;

- бюджетът за 2016 г.;

- размерът на членския внос за 2016 г.;

- предложенията на Управителния съвет за връчване на награди на Съюза на учените – Варна.

Председателят на Съюза – проф. д.в.н. Боян Медникаров връчи документи за членство на новоприети членове. СНИМКИ