На 01.06.2017 г. в първа аудитория на Медицински университет се проведе Отчетно-изборно събрание на Съюза на учените – Варна.

Съгласно предварително обявения дневен ред бяха представени о тчет за дейността на Съюза на учените - Варна за периода 2013 г. – 2017 г. и о тчет за дейността на Контролния съвет за същия период.

Беше проведен избор за Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет на Съюза на учените – Варна, съгласно чл. 24 (1), чл. 29 и чл. 37 от Устава.

Новоизбраното ръководството на Съюза на учените – Варна е в състав както следва:

Управителен съвет:

1. Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. – Медицински университет - Председател на Управителния съвет ;

2. Проф. д-р Зоя Младенова – Икономически университет ;

3. Проф. д-р Теодора Бакърджиева – Варненски свободен университет ;

4. Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. – Медицински университет ;

5. Доц. д-р Николай Минчев – Технически университет ;

6. Доц. д-р Елица Петрова-Павлова – Институт по рибни ресурси ;

7. Доц. д-р Недко Димитров - Висше военноморско училище ;

8. Проф. д-р Атанас Палазов – Институт по океанология ;

9. Проф. д-р Цвета Зафирова – Икономически университет ;

10. Доц. д-р Антон Грозданов - Варненски свободен университет ;

11. Доц. д-р Румен Ненков, д.м. – Медицински университет .

Контролен съвет:

1. Проф. д-р Маргарита Бъчварова - Икономически университет - Председател на Контролния съвет ;

2. Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м. - Медицински университет ;

3. Д-р Йордан Бояджиев – Технически университет.

Делегатите на Отчетно-изборното събрание станаха свидетели на добра практика на приемственост на новото ръководство и заявена готовност за продължаване на работата за развитието на Съюза на учените – Варна и утвърждаването на неговия авторитет и престиж.