НАГРАДА ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

 

Уважаеми колеги, уважаеми учени на Варна,

 

В последните години сме свидетели на непрекъснато увеличаване на ресурсите за научна работа у нас. Все по-адекватно работят финансиращите наука институции у нас и се появяват възможности за бързо кариерно израстване. Наши учени и колективи са вече част от значими международни консорциуми и имат възможност за мобилност и осъществяване на идеите си чрез ползване на външни ресурси. Това е много оптимистично на фона на продължителната стагнация в сектора на научните изследвания и налага допълнителни мерки за задържане и подкрепа на младите и способни учени, оставащи да работят основно в нашата страна.

Съзнавайки своята роля в този процес, Съюзът на учените - Варна взе решение всяка година да обявява Награда за млади учени, работещи в научни звена на територията на Варненски регион. Наградата се състои от Грамота и парична сума от 1000 лв. и ще бъде тържествено връчена на годишното Общо събрание на СУВ на 30 май 2019 г. Наградените млади учени ще бъдат представени на сайта на Съюза и на съответните институции, както и в средствата за масова информация. За 2019 г. съревнованието ще се състои в 2 научни направления: „Медицина и спорт” и „Социални, стопански и правни науки”. Срокът за подаване на документи е 15 април 2019 г., а спечелилите ще бъдат уведомени най-късно до 17 май 2019 г.

Приложено ще намерите критериите за отделните научни направления.

Изпращайте своите документи в електронен формат на e-mail адрес suv.nagradi@gmail.com, като посочвате в основание за кое научно направление участвате.

Управителният съвет на СУВ пожелава успех на кандидатите!

 


 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „МЛАД УЧЕН“

към Съюз на учените - Варна, научна област 7.0 „Здравеопазване и спорт“

 1. Условия за допускане на кандидата до участие:

1.1.  Документ за завършена магистърска степен в област, в която се кандидатства;

1.2.  Автобиография - европейски формат на български и английски език;

1.3.  Списък на публикациите на кандидата (представяне на до 3 най-значими в пълен текст);

1.4. Препоръка от двама утвърдени учени. Когато ученият е зачислен за обучение в 

ОНС „доктор”, при възможност едната препоръка да е от научния ръководител /консултант/;

1.5.  Принадлежност към категорията „млад учен”*;

1.6.  При наличие на публикации в списания с импакт фактор, се представя академична справка за това, издадена от библиотеката на МУ-Варна.

                Допускането на кандидатите се извършва с Решение на УС на Съюза на учените – Варна при наличие на посочените в т.1 условия за участие.

                Допуснатите кандидати се класират от Комисия, избрана от УС на СУ-Варна въз основа на критериите от т.2.  в зависимост от броя на  получените точки. За спечелил конкурса се приема кандидатът, получил най-висок брой точки.

 1. Критерии за класиране:

критерий

Брой точки

 1. Защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“

50 т.

 1. Самостоятелна монография

100 т.

 1. Съавторство в монография, учебник, ръководство, с доказан принос на кандидата

 

30 т.

 1. Самостоятелни или в колектив статии, с място на кандидата до 3-ти автор, публикувани в списания с импакт фактор (Scopus/ Web of Science)

 30 т.

 1. Самостоятелни или в колектив доклади, с място на кандидата до 3-ти автор, публикувани в резюме в списания с импакт фактор (Scopus/ Web of Science)

20 т.

 1. Самостоятелни или в колектив статии, с място на кандидата до 3-ти автор, публикувани в чуждестранни реферирани и индексирани научни издания (извън Scopus/ Web of Science)

15 т.

 1. Самостоятелни или в колектив статии с място на кандидата до 3-ти автор публикувани в национални реферирани и индексирани издания (списък на НАЦИД)

10 т.

 1. Участие в научни проекти

15 т.

 

Забележка: посочените точки са за 1 публикация/ 1 участие

*"Млад учен" - лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация, след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

 


 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „МЛАД УЧЕН“

към Съюз на учените - Варна, научна област 3.0 „Социални, стопански и правни науки“

 1. Условия за допускане на кандидата до участие:

3.1.  Документ за завършена магистърска степен в област, в която се кандидатства;

3.2.  Автобиография - европейски формат на български и английски език;

3.3.  Списък на публикациите на апликанта;

3.4.  Препоръка от двама утвърдени учени. Когато ученият е зачислен за обучение в 

ОНС „доктор”, при възможност едната препоръка да е от научния ръководител /консултант/;

3.5.  Принадлежност към категорията „млад учен”*.

                Допускането на кандидатите се извършва с Решение на УС на Съюза на учените – Варна при наличие на посочените в п.1 условия за участие.

                Допуснатите кандидати се класират от Комисия, избрана от УС на СУ-Варна въз основа на критериите от п.2. в зависимост от броя на получените точки. За спечелил конкурса се приема кандидатът, получил най-висок брой точки.

 1. Критерии за класиране:

Критерий

Брой точки

 1. Защитен дисертационен труд

50 т.

 1. Самостоятелна монография

100 т.

 1. Самостоятелна студия

50 т. в  Scopus

/ Web of Science

 

30 точки за всички останали

 1. Самостоятелни статии

30 т. в  Scopus/ Web of Science

 

20 точки за всички останали

 

 1. Самостоятелни доклади

30 т. в  Scopus / Web of Science

10 точки за всички останали

 

 1. Самостоятелна публикация с импакт фактор

20 т.

 1. Статии и студии в съавторство, с доказан принос на кандидата

20 т.

Забележка: посочените точки са за 1 публикация

*"Млад учен" - лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация, след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.