ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СУ-ВАРНА ЗА 2016 година

1. Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

2. Отчет за собствения капитал за 2016 г.

3. Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност през 2016 г.

4. Отчет за приходите и разходите за стопанска дейност през 2016 г.

5. Приложение № 7 към НСС №1 елемент № 7.1