Предстоящи събития и новини

20 декември 2019 г.:

25 октомври 2019 г.: :: ПРОГРАМА Пленарна сесия ::. "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019"

25 октомври 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019" :: Покана ::

27 септември 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А (Заявка за участие, MS Word) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

14 май 2019 г.: Управителният съвет на Съюза на учените – Варна свиква Общо събрание на 20.06.2019 г. от 15.00 часа в Първа аудитория на Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" 55 :: Покана ::

14 май 2019 г.: Информация за промоции 2019 на МДУ "Фредерик Жолио-Кюри", к.к. "Св. св. Константин и Елена" – Варна и обновения СПА център :: Информация :: Ценоразпис за балнеологични услуги :: Информация относно възможностите за почивка през предстоящото лято :: Формуляр на Заявка за изпращане по ел. поща (MS Word) ::

13 май 2019 г.: В периода 01.03.2019 – 15.04.2019 г. Съюзът на учените - Варна проведе за първи път конкурс за Награда за млади учени. За 2019 г. съревнованието се състоя в 2 научни направления: "Здравеопазване и спорт" и "Социални, стопански и правни науки". Участниците в конкурса са лица, с образователно-квалификационна степен "магистър", придобита преди не повече от 10 години, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 9 кандидати. След като разгледа постъпилите документи, Комисията допусна до участие в конкурсната процедура 7 кандидати. Въз основа на представените документи на кандидатите и предварително разработените критерии за оценка, членовете на Комисиите по секции направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисиите Управителният съвет на Съюзът на учените - Варна реши да присъди следните награди:

В направление "Социални, стопански и правни науки":
• доц. д-р Владимир Сашов Жечев – грамота и парична награда в размер на 1000 лева.В направление "Здравеопазване и спорт":
• гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, д.б. – грамота и парична награда в размер на 1000 лева;


• гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м. - грамота и поощрителна парична награда в размер на 500 лева.Тържественото награждаване ще се състои по време на годишното Общо събрание на СУВ на 20 юни 2019 г. Наградените млади учени ще бъдат представени на сайтовете на Съюза и на съответните институции, както и в средствата за масова информация. Основната цел на Наградите за млади учени е задържане и подкрепа на младите и способни учени, оставащи да работят и да се развиват в нашата страна.

07 май 2019 г.: Конкурс за високи научни постижения на Съюза на учените в България. Ако прецените, че Вашите научни постижения през последните три години (2016, 2017 и 2018 г.) могат да бъдат представени в конкурса, не се колебайте да предприемете предвидените в регламента стъпки. Обърнете внимание и на конкурса за докторските дисертации – ако Ваши докторанти са се представили на високо ниво, не пропускайте да ги насърчите и подпомогнете да кандидатстват. :: Афиш-обява :: Разяснения относно условията за кандидатстване ::

20 март 2019 г.: Уважаеми дами и господа, заповядайте на публичната лекция на проф. Иван Димитров от Медицински университет - Варна на тема "Болестта Алцхаймер", която ще се проведе на 29 март 2019 г. (петък) от 15:00 часа в Дома на профсъюзите на ул. "Христо Самсаров" № 3-б.

01 март 2019 г.: Награда за млади учени, работещи в научни звена на територията на Варненски регион. Наградата се състои от Грамота и парична сума от 1000 лв. и ще бъде тържествено връчена на годишното Общо събрание на СУВ на 30 май 2019 г. Съревнованието ще се състои в 2 научни направления: "Медицина и спорт" и "Социални, стопански и правни науки". Срокът за подаване на документи е 15 април 2019 г. :: ОБЯВА ::

12 февруари 2019 г.: Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава на СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 13 март 2019 ч., сряда, от 11:00 часа в Големия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" 1 :: ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД :: Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено на 23 януари 2019 г.

07 февруари 2019 г.: Информация за пролетните промоции 2019 на МДУ "Фредерик Жолио-Кюри", к.к. "Св. св. Константин и Елена" – Варна и обновения СПА център :: Информация :: Ценоразпис за балнеологични услуги