×

29 октомври 2022 г.: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол” 2-4 Ноември 2022 г.. Преди половин век започва проучването на Варненския халколитен некропол. По този повод Регионален Исторически музей – Варна с подкрепата на Община Варна организира от 2 до 4 ноември 2022 г. конференция „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол“. Темите, които ще бъдат дискутирани, са посветени на проблемите на каменномедната епоха в Западното Черноморие и съседните райони, появата и развитието на ранната металургия, особености на погребалните практики, възникването на властовите институции и социалната структура през халколита. Заседанията ще се проведат на 3 ноември в залата на Градската художествена галерия от 8:30 до 18:00 ч. :: ПРОГРАМА :: РЕЗЮМЕТА ::

×

28 октомври 2022 г.: Заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Фотогалерия ::

26-ата заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото – 2022” на Съюза на учените – Варна (СУВ), се проведе на 28 октомври 2022 г. Съорганизатори на форума по традиция са Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
Официалното откриване на форума се състоя в сградата на Медицински университет – Варна. Председателят на Управителния съвет на организацията проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. изрази удовлетворение от факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада и обяви поздравителните адреси от кмета на Община Варна Иван Портних, председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова. Сред официалните гости беше зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев – член на Организационния комитет на конференцията, който се обърна към участниците от името на кмета, засвидетелства подкрепата на общинската администрация към дейността на СУВ и пожела ползотворна работа на форума.
В началото на събитието проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. връчи традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.
Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, бе отличена за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Проф. д-р Маргарита Бъчварова беше удостоена със златна съюзна значка за активна дейност в СУВ. Със златна значка и званието „почетен член на Съюз на учените – Варна“ за активна дейност и по случай неговата 90-годишнина бе награден доц. д-р Масис Хаджолян. Двамата учени са автори на юбилейното издание „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.“, отпечатано по случай 70-годишнината от създаването на организацията.
Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, беше удостоен със званието „почетен член на Съюза на учените – Варна“ за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието и утвърждаването на престижа на съюза.
Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ към Българската академия на науките получи грамота за значими научни успехи и по случай 45 години от създаването му.
Институтът по рибни ресурси към Селскостопанската академия беше отличен за научни успехи и по случай 90 години от началото на функционирането му.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, получи награда за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Висшето военонморско училище „Н. Й. Вапцаров“ беше удостоено с грамота за значими научни успехи и по случай 140 години от създаването му.
Икономически университет – Варна беше отличен за значими научни успехи и по случай 100 години от създаването му.
Технически университет – Варна получи грамота за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи награда за значими научни успехи и по случай 30 години от създаването му.
Съюзът на учените в България беше удостоен със златна съюзна значка за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Работата на конференцията продължи с презентацията на два пленарни доклада: "Залмоксис – тракийският бог от североизточните български земи и посветените му скални светилища и техните наследници – най-ранните скални манастири на Балканите" на проф. д.и.н. Георги Атанасов и „Македонският въпрос – минало и настояще“ на доц. д-р Слави Славов.
В рамките на традиционния форум „Науката в полза на обществото – 2022“, организиран от Съюза на учените – Варна, в същия ден се проведоха заседанията на секциите „Медицина и дентална медицина” с ръководител проф. д-р Зорница Златарова (Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна), „Икономически науки” с ръководител доц. д-р Събка Пашова (Икономически университет – Варна), „Технически науки” с ръководител д-р Любомир Камбуров (Технически университет – Варна), „Морски науки и технологии” с ръководител доц. д-р Желязко Николов (ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"), „Океанология” с ръководител доц. д-р Преслав Пеев (Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН), „Социални и правни науки” с ръководител ас. Мария Петрова (ВСУ "Черноризец Храбър"). Изнесените пленарни доклади ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“. Изданията на Съюза на учените – Варна са включени в Националния референтен списък на НАЦИД.

×

28 октомври 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Програма :: ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (.docx) :: ВАЖНО! Фактури ще бъдат издавани при спазването на условията, посочени във формуляра и не по-късно от 30 ноември!

© 2010-2022 Всички права запазени
  webmаster  

История

Историческа справка за Съюза на учените - Варна


Клон Варна на Съюза на учените в България като инициатива на ентусиасти интелектуалци, преподаватели във Варненския университет с пръв председател доц. Марко Вълканов е основан на 24.11.1950 г.

Най-важният акцент в работата на съюза през 60-те години е откриването на Международния дом на учените в курорта “Св.св. Константин и Елена”. Домът се оказва мощен стимул за работата на Варненския клон, улеснява контактите му с представители на различни научни направления, с националния и с международен научен елит. От особено значение са провежданите от клона срещи с чужди специалисти, гостуващи или почиващи в дома.

През годините проявите на клона се разнообразяват и включват лекционна дейност, тържествени вечери и научни сесии за исторически събития с регионален акцент, изложби, курсове и семинари по актуални стопански въпроси.

През 1964 г. се извършва диференциране по научни направления и се оформят 5 секции. Разширява се кръгът от задачи, нараства членската маса, активизират се научните дружества - колективни членове, увеличава се броят на научните прояви въобще. С най-много инициативи са секциите “Медицина и стоматология”, “Икономическа”, “Корабостроене”. През 70-те години работата с младите учени става един от основните акценти в работата.

През 1984 г. Варненският клон вече наброява около 500 члена, разпределени в 12 секции, от тях техническата и икономическата са ориентирани към решаване на практически проблеми. Те отбелязват най-голям икономически ефект от внедрени разработки. Внедрителската дейност на клона е значителна: 200 договора за разработки от 1981 до 1984 г., като само в 1984 г. са сключени 90 договора. През втората половина на десетилетието внедрителската дейност е обект на широко обсъждане и изясняване; разработва се каталог на поръчките, обсъждат се актуални проблеми на трансфера на технологии (1987 г.). Някои от организираните по линия на клона разработки, например в химическото производство в Девня (1988 г.), са със значителен икономически ефект и заменят възли, внасяни с валута от Западна Европа, с произвеждани в страната.

През 80-те години в клона се обръща внимание на качеството на научните изследвания, създават се условия за изява на младите специалисти, правят се опити за прогнози за 10-15 годишен период. Обсъжда се в рамките на Клуб 2001 развитието на Варна и региона.

На 03.10.1991 г. Регионалният клон на Съюза на учените в България се регистрира като юридическо лице с наименование Съюз на учените - Варна, включващ 14 секции, 1700 члена, както и клубове на младите научни работници (с около 500 члена) и на пенсионираните ветерани.

В условията на прехода активността на варненци е насочена към решаване на регионални проблеми. Членове на клона влизат в изградените към областния управител научни съвети, а по инициатива и със съдействието на клона месец октомври се превръща в месец на науката с акцент проблемите на Черноморския регион.

Към настоящия момент Съюз на учените – Варна активно работи за формиране на стратегии за развитие на науката и образованието в региона; за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Съюзът включва 5 секции и около 200 члена.


Ръководство

Съюз на учените - Варна

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СУВ 2021-2025
избран на 24.06.2021 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
Председател:
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Членове:
1
Проф. д-р Маргарита Бъчварова Икономически университет - Варна
2
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
4
Проф. д-р инж. Розалина Димова Технически университет - Варна
5
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
6
Проф. д-р Никола Колев, д.м.н.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
7
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси - Варна
8
Доц. д-р Недко Димитров
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
9
Доц. д-р Олга Борисова
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
10
Доц. д-р Преслав Пеев Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на СУВ 2021-2025
избран на 24.06.2021 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
1
доц. д.н. Павел Петров - председател
Икономически университет - Варна
2
доц. д-р Антон Грозданов
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3
проф. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

КООРДИНАТОР на СУВ
Албена Вълчева


Секции

Съюз на учените - Варна

Секции

Научно направление
Председател
e-mail
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н., Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
Икономически науки Доц. д-р Събка Пашова, Икономически университет - Варна
Технически науки
Доц. д-р инж. Любомир Камбуров, Технически университет - Варна
Морски науки и технологии
Доц. д-р Желязко Николов, ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
Океанология
Доц. д-р Преслав Пеев, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
Социални и правни науки
Ас. д-р Мария Петрова, ВСУ "Черноризец Храбър"

 


За контакти

Координатор: Албена Вълчева
Телефон: 052/978 665
E-mail: su-varna@abv.bg
Пощенски адрес:
   До: Албена Вълчева
   Съюз на учените - Варна
   УМБАЛ Света Марина ЕАД Варна
   бул. "Христо Смирненски" №1, ет. 6
   гр. Варна 9010


Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД