×

24 май 2023 г.:


×

22 май 2023 г.: Награди „Варна“ за наука и висше образование за 2023 г.
31 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2023 г. По традиция отличията бяха връчени в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна на 22 май 2023 г.
Номинациите, които подкрети Съюз на учените – Варна, бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.
Носителите на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Златислав Стоянов, дмн – за цялостен принос в образователната, научноизследователската и обществена дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарни науки и здравеопазването.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов, дм – във връзка с 80-годишния юбилей и за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и здравните грижи.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров – за издадената му монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител доц. д-р Елица Петрова-Павлова – за изпълнението на проект „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Евгени Станимиров (ректор на Икономически университет – Варна) – за изключителен принос в научните изследвания и развитието на университетското образование и неговите перспективи. За издадените му книги „Многомерна стратегия за вашия бизнес” и „Белите петна в бизнеса“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Авторски колектив от ИУ – Варна с ръководител проф. д-р Стоян Маринов – за монографичния труд на тема „Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация“, публикуван на английски език в издателство Кеймбридж – Великобритания.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р инж. Тодор Ганчев – за ключовата му роля при създаването на нови специалности в областта на изкуствения интелект, по които Технически университет – Варна обучава инженерни кадри за регионалната индустрия.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров (началник на ВВМУ) – за изпълнение на проект „Научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан.

© 2010-2023 Всички права запазени
  webmаster  

История

Историческа справка за Съюза на учените - Варна


Клон Варна на Съюза на учените в България като инициатива на ентусиасти интелектуалци, преподаватели във Варненския университет с пръв председател доц. Марко Вълканов е основан на 24.11.1950 г.

Най-важният акцент в работата на съюза през 60-те години е откриването на Международния дом на учените в курорта “Св.св. Константин и Елена”. Домът се оказва мощен стимул за работата на Варненския клон, улеснява контактите му с представители на различни научни направления, с националния и с международен научен елит. От особено значение са провежданите от клона срещи с чужди специалисти, гостуващи или почиващи в дома.

През годините проявите на клона се разнообразяват и включват лекционна дейност, тържествени вечери и научни сесии за исторически събития с регионален акцент, изложби, курсове и семинари по актуални стопански въпроси.

През 1964 г. се извършва диференциране по научни направления и се оформят 5 секции. Разширява се кръгът от задачи, нараства членската маса, активизират се научните дружества - колективни членове, увеличава се броят на научните прояви въобще. С най-много инициативи са секциите “Медицина и стоматология”, “Икономическа”, “Корабостроене”. През 70-те години работата с младите учени става един от основните акценти в работата.

През 1984 г. Варненският клон вече наброява около 500 члена, разпределени в 12 секции, от тях техническата и икономическата са ориентирани към решаване на практически проблеми. Те отбелязват най-голям икономически ефект от внедрени разработки. Внедрителската дейност на клона е значителна: 200 договора за разработки от 1981 до 1984 г., като само в 1984 г. са сключени 90 договора. През втората половина на десетилетието внедрителската дейност е обект на широко обсъждане и изясняване; разработва се каталог на поръчките, обсъждат се актуални проблеми на трансфера на технологии (1987 г.). Някои от организираните по линия на клона разработки, например в химическото производство в Девня (1988 г.), са със значителен икономически ефект и заменят възли, внасяни с валута от Западна Европа, с произвеждани в страната.

През 80-те години в клона се обръща внимание на качеството на научните изследвания, създават се условия за изява на младите специалисти, правят се опити за прогнози за 10-15 годишен период. Обсъжда се в рамките на Клуб 2001 развитието на Варна и региона.

На 03.10.1991 г. Регионалният клон на Съюза на учените в България се регистрира като юридическо лице с наименование Съюз на учените - Варна, включващ 14 секции, 1700 члена, както и клубове на младите научни работници (с около 500 члена) и на пенсионираните ветерани.

В условията на прехода активността на варненци е насочена към решаване на регионални проблеми. Членове на клона влизат в изградените към областния управител научни съвети, а по инициатива и със съдействието на клона месец октомври се превръща в месец на науката с акцент проблемите на Черноморския регион.

Към настоящия момент Съюз на учените – Варна активно работи за формиране на стратегии за развитие на науката и образованието в региона; за подпомагане на научната дейност и използването й в интерес на по-ефективното управление на дейностите в региона и страната. Съюзът включва 5 секции и около 200 члена.


Ръководство

Съюз на учените - Варна

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СУВ 2021-2025
избран на 24.06.2021 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
Председател:
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

Членове:
1
Проф. д-р Маргарита Бъчварова Икономически университет - Варна
2
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
4
Проф. д-р инж. Розалина Димова Технически университет - Варна
5
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
6
Проф. д-р Никола Колев, д.м.н.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
7
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси - Варна
8
Доц. д-р Недко Димитров
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
9
Доц. д-р Олга Борисова
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
10
Доц. д-р Преслав Пеев Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на СУВ 2021-2025
избран на 24.06.2021 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име
ВУЗ или научен институт
1
доц. д.н. Павел Петров - председател
Икономически университет - Варна
2
доц. д-р Антон Грозданов
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3
проф. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна

КООРДИНАТОР на СУВ
Албена Вълчева


Секции

Съюз на учените - Варна

Секции

Научно направление
Председател
e-mail
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н., Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна
Икономически науки Доц. д-р Събка Пашова, Икономически университет - Варна
Технически науки
Доц. д-р инж. Любомир Камбуров, Технически университет - Варна
Морски науки и технологии
Доц. д-р Желязко Николов, ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
Океанология
Доц. д-р Преслав Пеев, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН
Социални и правни науки
Ас. д-р Мария Петрова, ВСУ "Черноризец Храбър"

 


За контакти

Координатор: Албена Вълчева
Телефон: 052/978 665
E-mail: su-varna@abv.bg
Пощенски адрес:
   До: Албена Вълчева
   Съюз на учените - Варна
   УМБАЛ Света Марина ЕАД Варна
   бул. "Христо Смирненски" №1, ет. 6
   гр. Варна 9010


Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД