Предстоящи събития и новини

21 май 2024 г.:


20 май 2024 г.: Покана към всички членове на сдружението за Отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА, което ще се проведе на 20 юни 2024 г. 15:00 часа, I Аудитория – МУ-Варна, при следния дневен ред:

При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място.

28 март 2024 г.: Конференция "Време е за Update". Икономически университет – Варна, зала Аула, от 10:00 ч. на 28.03.2024. Вход свободен. :: Програма ::15 март 2024 г.:
     Председателят на УС на СУВ проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е избрана за зам.-ректор на Медицински университет – Варна, с ресор „Научна дейност“.


     Председателят на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна, проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е избрана за зам.-ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с ресор „Научна дейност“. Тя ще ръководи, контролира, координира и отговаря за планирането и организацията на всички дейности, свързани с научноизследователската работа, иновациите и транслационната медицина в университета. Тя ще бъде в екипа на новия ректор проф. д-р Димитър Райков през мандат 2024 – 2028 година. Във функциите на проф. Йотова ще бъде и контрол на дейността на Научноизследователския институт.


     Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е завършила медицина във ВМИ – Варна, през 1988 г. като отличник на випуска. От 1991 г. е асистент в Катедрата по педиатрия. Има придобити специалности: педиатрия (1995 г.); ендокринология и болести на обмяната в детска възраст (1999 г.); квалификация по здравен мениджмънт (2004 г.). От 2011 г. е председател на Държавната комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната. През 2002 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор" на тема „Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши". През 2012 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на науките" на тема: "Общо и абдоминално затлъстяване – пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил от детска възраст"През 2007 г. се хабилитира като доцент, а през 2013 г. – като професор по педиатрия.
     От 2011 г. проф. Йотова е секретар на Комитета за следдипломна квалификация на ESPE, а от 2016 г. – негов председател (https://www.eurospe.org/media/1579/about-the-clinical-fellowship-v2.pdf). Тя е член-съосновател на Инициативата за глобална детска ендокринология и диабет (GPED), председател на Комисията по качество на Факултета по медицина и ръководител на Направление „Педиатрия" в УМБАЛ „Св. Марина". Проф. Йотова е главен изследовател за МУ – Варна на два големи европейски проекта – ToyBox (www.toybox-study.eu) и Feel4Diabetes (www.feel4diabetes-study.eu), както и представител на България в акцията COST BM1303 A systematic elucidation of differences of sex development, DSD (http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1303). Тя е член на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия", „Наука Ендокринология" и „Известия на Съюза на учените Варна". Проф. Виолета Йотова е активен общественик и работи по много инициативи заедно с местни и пациентски структури (Говорно развитие на децата в детските ясли; „Аз успявам" – проект за борба с детското затлъстяване, Програма за подкрепа на деца с диабет и редки заболявания в детските градини и училище (съвместно с Община Варна); проект за предотвратяване и лечение на адренални кризи, семинари за популяризиране на редките болести и др.). От 2015 г. е ръководител на ЦИТАТ-Д (Център за иновативни терапии и авангардни технологии при диабет към УМБАЛ „Света Марина") и гл. изследовател по SWEET проект, както и представител в международните регистри i-DSD, i-CAH и i-Turner. От 2016 г. тя е директор на Варненския експертен център по редки ендокринни болести и съпредседател на Работната група по образование и обучение към Европейската ендокринна мрежа ENDO-ERN  (https://endo-ern.eu/).
     За заслугите й към детското здравеопазване и приноса за реализирането на дарителската кампания „Българската Коледа“ проф. д-р Виолета Йотова е удостоена с Почетен знак на Президента на Република България.

28 февруари 2024 г.:Архив на новините

Архив на новините 2023 г.

Архив на новините 2022 г.

Архив на новините 2021 г.

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.